Taksering av din landbrukseiendom.

Agri-Service har som formål å sikre at takseringsvirksomheten utføres etter etiske prinsipper som innebærer å oppfylle de krav som lovgivning, Norsk Landbrukstaksts lover og vedtekter, god takseringsskikk og de etterfølgende regler fastsetter.

Verdsetting av din eiendom følger deg hele livet.

Enten det gjelder forsikring, lån, som kjøper, forhold til søsken, som selger, skattefogd, sorenskriver, skiftetakst, odelstakst, medarvinger, og rettsoppgjør.

En takst er et verdidokument for din eiendom.

Grunnleggende elementer for en takst:

Taksten skal gi eiendommen en verdi.

I tillegg skal den gi grunnleggende opplysninger om eiendommen, hvor både rettigheter og heftelser er tatt inn.

Verdielementene i taksten er følgende:

  • Bygninger, herunder boliger, fritidsbebyggelse og bygninger tilknyttet drifta.
  • Eiendommens arealer, så som dyrka jord, skog, utmark og andre arealer.
  • Rettigheter og servitutter tilknyttet eiendommen.
  • Framtidig arealanvendelse i forhold til offentlige myndigheter.